Accessibility.SkipToMainContent

Democratie

Nautilus International is een democratische organisatie die wordt geleid door leden en die leden veel kansen biedt om het beleid van de organisatie mede vorm te geven. Dit is hoe de vakbond werkt en wat u zou kunnen doen.

Beleidsvorming

Het beleid van Nautilus wordt vastgesteld door de leden, en de algemene ledenvergadering van de vakbond is het belangrijkste beleidsvormingorgaan van de organisatie. Tijdens de algemene vergadering die elke vier jaar wordt gehouden en die open is voor volledige leden, wordt er over moties gedebatteerd en worden deze aangenomen.

In jaren dat er geen algemene vergadering is, zijn er jaarlijkse ledenvergaderingen van de vestigingen van Nautilus in het VK, Nederland en Zwitserland. Hierin worden moties behandeld die specifiek op dat land van toepassing zijn en er wordt een symposium gehouden over een inhoudelijk onderwerp voor het betreffende land.

De Council

De Council van Nautilus International is het besluitvormingsorgaan van de vakbond dat bestaat uit 32 leden, maritieme professionals/professionals die allen zijn verkozen voor een termijn van vier jaar. De Council is het belangrijkste toezichthoudende orgaan van de vakbond, en is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het tijdens algemene vergaderingen overeengekomen beleid.

De Council omvat een aantal gespecialiseerde comités. Dit omvat het in mei 2002 in het kader van Artikel 12.1 door de Council opnieuw ingestelde Executive Committee, waaraan alle bevoegdheden van de Council zijn gedelegeerd voor de perioden tussen vergaderingen van de Council in. Zo kunnen er besluiten worden genomen over urgente kwesties, bijvoorbeeld indien er bij een Council-vergadering onvoldoende quorum was.

De Council heeft mandaat voor een aantal zaken. Dit betreft onder andere beleggingsbeheer, financiële verslaglegging en contractvoorwaarden, waarover het comité aanbevelingen doet ter goedkeuring door de Council.

Het Resolutions Committee ziet toe op de tenuitvoerlegging van de tijdens de algemene ledenvergadering of branch-conferentie aangenomen resoluties die door het nationale comité zijn doorverwezen, om zeker te stellen dat er gehoor wordt gegeven aan de wensen van de leden.

Het Professional een Technical Committee is verantwoordelijk voor alle professionele en technische activiteiten van de vakbond en stelt rapporten op, doet aanbevelingen aan de Council en overweegt de gevolgen van het beleid van de Council voor stagiaires en leden die niet in dienstverband zijn.

Het Nautilus Welfare Fund Committee is belast met het liefdadigheidswerk van de vakbond en ziet toe op de dagelijkse inspanningen en diensten op het vlak van welzijn.

General secretary

De general secretary is de hoogste functionaris van Nautilus International en is als enige verkiesbaar. De general secretary is de hoogste functionaris van de vakbond en is krachtens de Statuten verantwoordelijk voor het voeren van een behoorlijk bestuur van de vakbond.

De general secretary is elke vier jaar verkiesbaar. Nominatieformulieren en deadlines voor de verkiezingen worden op deze website beschikbaar gesteld/gepubliceerd en per post naar alle leden van de vakbond verzonden.

Door relevante regelgeving in het VK dienen verkiezingen van de general secretary schriftelijk te worden gehouden. Verkiezingen worden gehouden onder toezicht van een onafhankelijke stemopnemer.

Overige stemmingen

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij vanwege een ingrijpende verandering in het beleid of de statuten van de vakbond een eenmalige stemming van de leden nodig is. Gewoonlijk wordt hiervoor een schriftelijke stemmingsronde uitgeschreven, maar in bepaalde gevallen kan een dergelijke kwestie ook tijdens een algemene vergadering of een branch-conferentie ter stemming worden gebracht.

Een voorbeeld hiervan is de in 2008 gehouden stemming waarin de leden van Nautilus NL en Nautilus VK zich uitspraken over het samenvoegen van de twee afzonderlijke vakbonden tot Nautilus International.

Zet u ook in

Nautilus is een organisatie die zich inzet voor haar leden, en leden worden dan ook aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan de democratische processen, door zich verkiesbaar te stellen voor de Council, het bijwonen van algemene ledenvergaderingen, nationale branch-conferenties of forums, het indienen van moties voor conferenties, of gewoon door uw ideeën, mening en ervaring te delen via de Telegraph, social media of onze discussieforums voor leden op LinkedIn voor vrouwen en jonge maritieme professionals.

Word vandaag nog lid van Nautilus